Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (tom 24 maj 2018) och  Dataskyddsförordningen (from 25 maj 2018).

 

Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta mig.

 

Dataskydd och integritetspolicy

Så skyddar Kvalitetstjänst i Stockholm AB dina personuppgifter

Kvalitetstjänst i Stockholm AB värnar om kunders och personers personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter.

Riktlinjer för dataskydd

Behandling som utförs av Kvalitetstjänst i Stockholm AB sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR) från och med maj 2018.

Kvalitetstjänst i Stockholm AB ansvarar enligt tillämplig dataskyddslagstiftning för behandlingen av personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan.

Vilka personuppgifter kan komma att samlas in?

Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan kopplas till individen. Exempel på sådan information är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som görs med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och säljs eller distribueras ej till tredje part.

Kvalitetstjänst i Stockholm AB behandlar personuppgifter som har tillhandahållit oss fån person eller kund i syfte att administrera förfrågningar och eventuella avtal, samt för att ge information och service i samband med det.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Kvalitetstjänst i Stockholm AB värnar om en hög säkerhet för personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller obehörig åtkomst.

Kundregister

Kvalitetstjänst i Stockholm AB har tillgång till företagskundregister. Syftet med detta är att hantera kundrelationerna på bästa möjliga sätt och att koordinera tillhandahållandet av tjänster och rådgivning till kunden så denne får den bästa lösningen och hjälpen.

Företagskundregistret innehåller information om kunden, till exempel företagsnamn, adress, information om kontaktpersoner hos kund. För privatpersoner sparar vi den kontaktinformation som behövs för att leverera och fakturera en köpt tjänst.

Rättigheter i fråga om dataskydd

Personer och kunder har rätt att i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas;

  • att få felaktiga personuppgifter rättade,
  • att Kvalitetstjänst i Stockholm AB ska sluta behandla eller radera personuppgifter,
  • att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats),
  • att behandlingen av personuppgifter begränsas,
  • att utöva rätten till dataportabilitet,
  • att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

Vänligen kontakta i sådant fall lena@kvalitetstjanst.se.

I vissa fall kan dock inte denna begäran tillmötesgås; om det enligt lag finns krav på att spara uppgifterna eller för att kunna tillvarata legala intressen.

Om det krävs för att säkerställa att det är rätt person som villl få tillgång eller kontroll över sina personuppgifter kan ytterligare information komma begäras.

Om person eller kund anser att personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan klagomål direkt till Kvalitetstjänst i Stockholm AB eller till Datainspektionen.

Hur länge sparas personuppgifter?

Den personliga informationen raderas när den inte längre behövs för de syften för vilka den lagras eller att Kvalitetstjänst i Stockholm AB inte behöver lagra informationen för att fullgöra skyldighet enligt lag, annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer. 

Exempelvis gällande information för fakturerings- och betalningsändamål, som en del av bokföringsunderlag eller för att kunna tillvarata intressen sparas uppgifter i upp till 10 år efter det att underlaget skapades eller så länge som en eventuell tvist pågår.
Personlig information lagrar i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta oss vid frågor:
lena@kvalitetstjanst.se

Lena van Evelingen 14 maj 2018