Miljöarbete ISO 14001

Upplägg på ett projekt

Tillsammans med kunden arbetar vi fram dokumenten i de olika processerna.

Utbildning för personalen för en bättre förståelse och medvetenhet i vad ett miljöledningssystem innebär

 


Miljölagar

Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är  din skyldighet som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna.

 

I samband med framtagandet av miljösystemet tas ett skräddarsytt lagregister fram.

 

Vi går igenom lagefterlevnad och grundläggande utbildning för personalen.

 

Kemikalieregister upprättas och även en rensning av onödiga kemikalier görs.


Farligt avfall

De skadliga / giftiga ämnena i farligt avfall ska inte spridas i naturen eller tillåtas att återinföras i samhällets kretslopp. 

Det är självklart ur miljösynpunkt att farligt avfall ska hållas åtskilt från andra avfallsslag så lång det är möjligt och all källsortering är både nödvändig och av godo i detta sammanhang.

 

Tillstånd och behörigheter

Vi tar fram och uppdaterar de specifika tillstånd som verksamheten eventuellt behöver. Personalens behörigheter kontrolleras och kompetensutveckling ses över.


Det årliga miljöarbetet

Utredning

Kartläggning, Analys,

Miljöaspekter

Sannolikhet, Risk

Mål, Handlingsplaner

Resurser, Tidplan

Rutiner

Lagkrav, Produktion

Uppföljning

Revision, Kostnad